Algemene Voorwaarden


Deze algemene voorwaarden ("AV”) regelen de relatie tussen Fit By Charro ("wij", "ons", "onze" of "Fit By Charro") en u ("uw" of "Klant") en betreffende het gebruik van onze diensten. Deze algemene voorwaarden zullen dienen als het primaire document dat alle aspecten van onze betrokkenheid bij regelt. Elke schriftelijke of mondelinge verklaring die in strijd is met deze algemene voorwaarden, wordt als nietig beschouwd. U wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard, hetzij uitdrukkelijk (door elektronisch akkoord te gaan met de algemene voorwaarden tijdens de registratie/aankoop), hetzij impliciet (door een van onze diensten te gebruiken). Bij aanvang van de geldige acceptatie bent u bijgevolg gebonden aan de bepalingen van deze AV en wordt er naar behoren verwacht dat u deze volledig nakomt.

I. DIENSTEN

Fit By Charro is een in Europa gevestigd online fitnessbedrijf dat diensten aanbiedt. U bent alleen geautoriseerd om onze services voor legale doeleinden te gebruiken. Elke handeling om een kopie van onze diensten of de informatie, gegevens of het materiaal daarin te verzenden, op te slaan of te presenteren, voor private of commerciële doeleinden, in strijd met Europese statuten of internationale wetgeving is verboden. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, alle materialen die ons eigendom zijn of op onze naam geregistreerd zijn onder copyright, patent of handelsmerkwetten.

II. GEBRUIK VAN DIENSTEN

We geven hierbij onze toestemming om onze diensten te gebruiken onder de volgende parameters:

  1. Exclusiviteit. Na registratie krijgt u een exclusief en niet-overdraagbaar gebruik van onze diensten. U krijgt eveneens toegang tot onze materialen. Uw account is alleen voor persoonlijk gebruik. Het is verboden om anderen toegang te verlenen om uw account te gebruiken, of om deze toe te wijzen aan een andere persoon. U aanvaardt verder dat Fit By Charro niet verantwoordelijk is voor toegang door derden tot uw account als gevolg van misbruik, diefstal of verduistering van uw persoonlijke gegevens, zoals, maar niet beperkt tot, gebruikersnamen en wachtwoorden.

  2. Verbod op niet-gesanctioneerd gebruik. Tenzij schriftelijk door ons geautoriseerd, is het verboden om onze diensten te gebruiken voor enig doel dat in strijd is met deze AV, inclusief het materiaal en de informatie daarin, voor telemarketing, uitzendingen of advertenties, ongeacht of er een vergoeding is of niet.

III. ERKENNING

U erkent dat u alle bepalingen van deze AV heeft gelezen voordat u zich aanmeldt bij Fit By Charro. U meent verder dat u de gelegenheid heeft gehad om een juridisch adviseur van uw keuze te raadplegen, mocht u het nodig vinden om juridisch advies in te winnen, met betrekking tot uw rechten en plichten die voortvloeien uit deze opdracht. In het geval dat u enige bepaling van deze algemene voorwaarden aanstootgevend vindt, wordt u hierbij geadviseerd geen gebruik te maken van onze diensten of deze niet langer te gebruiken. Fit By Charro gaat ervan uit dat uw voortdurende gebruik van onze diensten wordt beschouwd als instemming met de hierin gespecificeerde voorwaarden.

IV. SUBSIDIABILITEIT

Om op de juiste manier gebruik te kunnen maken van onze diensten, moet u een wettelijke leeftijd hebben en in principe in aanmerking komen om een contractuele overeenkomst aan te gaan met Fit By Charro. Als u minderjarig bent, kunt u zich geldig abonneren op onze diensten via uw ouder of voogd, die voldoet aan alle bovengenoemde kwalificaties.

V. RELATIE

Na succesvolle registratie bij onze diensten, zal er een onafhankelijke contractantenrelatie bestaan tussen u en Fit By Charro. Niets in deze algemene voorwaarden mag worden geïnterpreteerd om ons te plaatsen in de relatie van partners, principaal en agent, werkgever en werknemer of joint ventures. U zult niet de macht of het recht hebben om Fit By Charro te binden of te verplichten, en vice versa, of u te handhaven als hebbende een dergelijke autoriteit.

VI. GARANTIEDISCLAIMER

Behalve voor zover hierin uitdrukkelijk uiteengezet, worden de diensten die onder deze AV worden aangeschaft geleverd zoals ze zijn, waar ze zijn, zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien geven we geen garantie met betrekking tot de absolute zekerheid van de resultaten van ons online fitnessplatform, aangezien dit onderhevig is aan verschillende bijdragende factoren.

VII. AANNEMING VAN RISICO'S

U erkent dat u de diensten die door Fit By Charro worden aangeboden persoonlijk heeft geëvalueerd en verklaart hierbij dat deze verenigbaar is met uw gezondheid en welzijn. U gaat ermee akkoord alleen verantwoordelijk te zijn voor uw eigen veiligheid op basis van uw eigen fysieke mogelijkheden en beperkingen bij het gebruik van onze online fitnessprogramma's. Geen enkel mondeling advies of schriftelijke informatie gegeven door Fit By Charro, haar werknemers of agenten zal enige garantie creëren; noch mag u op dergelijke informatie of advies vertrouwen. U gaat er verder mee akkoord dat u een weloverwogen keuze maakt om de informatie in ons online fitnessprogramma te gebruiken en aanvaardt uitdrukkelijk het risico van dergelijk gebruik. U erkent dat Fit By Charro u heeft geadviseerd om uw arts te raadplegen en de aanbeveling van een dergelijke arts op te volgen voordat u onze diensten gebruikt of anderszins begint met een van onze fitnessprogramma's. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, aanvaardt u alle risico's en aansprakelijkheid voor de resultaten die worden verkregen door het gebruik van enige diensten, of het nu gaat om operationele kosten, algemene effectiviteit, succes of mislukking, en ongeacht enige mondelinge of schriftelijke verklaringen van Fit By Charro, door middel van technische aanbeveling of anderszins, gerelateerd aan de services die we aanbieden.

VIII. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

Fit By Charro, of een van haar werknemers of agenten is in geen geval aansprakelijk onder deze Algemene Voorwaarden of in verband met enige hierin verstrekte diensten voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die u kunt oplopen, of het nu gaat om een actie in contract of onrechtmatige daad of gebaseerd op een garantie. Bovendien stemt u ermee in ons te beschermen tegen alle verliezen die voortvloeien uit, verband houden met of voortvloeien uit de levering van de diensten onder deze Algemene Voorwaarden, zelfs als u van tevoren op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van een dergelijke aansprakelijkheid.

IX. TERMIJN EN VERLENGING

Deze overeenkomst gaat in na betaling van een vergoeding die je toegang geeft tot een kajabi-cursus voor altijd. Bij aanvang heb je gedurende een periode van drie (3) maanden recht op persoonlijke ondersteuning in het ticketingsysteem van Fit By Charro. Na het verstrijken van deze periode wordt het ticketingsysteem gesloten. U kunt ervoor kiezen om u opnieuw te abonneren voor een nieuwe maand tot maand om gebruik te blijven maken van de genoemde persoonlijke ondersteuning.

X. WIJZIGINGEN EN MODIFICATIES

U gaat er hierbij ondubbelzinnig mee akkoord dat Fit By Charro, naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd enkele bepalingen in deze AV kan wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden bindend voor u op de datum waarop ze op onze website http://bit.ly/fitbycharro worden geplaatst en er is geen verdere kennisgeving van ons vereist voor uw voortdurende gebruik van onze Service.